WESPRZYJ NASZĄ WALKĘ

o cywilizację chrześcijańską!

Dobrze zainwestowane

Każde otrzymane wsparcie przekazujemy na cele statutowe oraz realizację projektów naszego Stowarzyszenia. Zaufały nam dziesiątki tysięcy Polaków.

Swój datek w dowolnej kwocie przekażecie Państwo szybko i bezpiecznie dzięki systemowi płatności TPay:

*pola obowiązkowe

PŁATNOŚCI OBSŁUGUJE:

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu naszych Darczyńców, osiągnęliśmy już wiele. Jesteśmy przekonani, że z Państwa wsparciem – zarówno modlitewnym, jak i materialnym – obronimy naszą cywilizację i wykształcimy kolejne pokolenia polskich patriotów wiernych chrześcijańskim wartościom.

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” to:

  • Magazyn „Polonia Christiana” wydawany od 2008 roku; obecny nakład to ponad 35 tys. egzemplarzy;
  • Kluby „Polonia Christiana” – średnio 100 spotkań w roku z udziałem znamienitych gości oraz z projekcjami filmów;
  • Konferencje o charakterze opiniotwórczym i naukowym, poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnego kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej (m.in. Tydzień Życia i Wolnościczerwiec 2021 r.; konferencja online Co się stało z polską młodzieżą – grudzień 2020 r.)
  • Akcja Obrona Kościoła, przez którą wsparliśmy mobilizację i koordynację katolickiej samoobrony wiernych w czasie ataków na kościoły;
  • Liczne kampanie petycyjne w obronie chrześcijańskich zasad i praw katolików w przestrzeni publicznej (m.in. Stop segregacji Polaków!, Dość skrajnej chrystianofobii!)
  • Społeczność licząca ponad 50 tys. korespondentów i subskrybentów naszych newsletterów.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email