WESPRZYJ NASZĄ WALKĘ

o cywilizację chrześcijańską!

Dobrze zainwestowane

Każde otrzymane wsparcie przekazujemy na cele statutowe oraz realizację projektów naszego Stowarzyszenia. Zaufały nam dziesiątki tysięcy Polaków.

Swój datek w dowolnej kwocie przekażecie Państwo szybko i bezpiecznie dzięki systemowi płatności TPay:

*pola obowiązkowe

PŁATNOŚCI OBSŁUGUJE:

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu naszych Darczyńców, osiągnęliśmy już wiele. Jesteśmy przekonani, że z Państwa wsparciem – zarówno modlitewnym, jak i materialnym – obronimy naszą cywilizację i wykształcimy kolejne pokolenia polskich patriotów wiernych chrześcijańskim wartościom.

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” to:

  • Magazyn „Polonia Christiana” wydawany od 2008 roku; obecny nakład to ponad 35 tys. egzemplarzy;
  • Kluby „Polonia Christiana” – średnio 100 spotkań w roku z udziałem znamienitych gości oraz z projekcjami filmów;
  • Konferencje o charakterze opiniotwórczym i naukowym, poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnego kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej (m.in. Tydzień Życia i Wolnościczerwiec 2021 r.; konferencja online Co się stało z polską młodzieżą – grudzień 2020 r.)
  • Akcja Obrona Kościoła, przez którą wsparliśmy mobilizację i koordynację katolickiej samoobrony wiernych w czasie ataków na kościoły;
  • Liczne kampanie petycyjne w obronie chrześcijańskich zasad i praw katolików w przestrzeni publicznej (m.in. Stop segregacji Polaków!, Dość skrajnej chrystianofobii!)
  • Społeczność licząca ponad 50 tys. korespondentów i subskrybentów naszych newsletterów.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13/13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Skawińskiej 13/13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia w związku z którą przetwarzane są dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Udostępnij ten artykuł

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email